پیام تِک

تعرفه ها

  • تعرفه ها ثابت می باشند.
  • همه قیمت های به ریال می باشد.
  • ضریب ایرانسل در بعضی از خطوط بیشتر از یک است.
پنل ویژه
گروه فارسی (ریال) انگلیسی (ریال) فارسی (عدد ) انگلیسی (عدد) دریافت ضریب ایرانسل ضریب سرویس ها
اپراتور 021 151 412 1.59 4.338 0 1 1
اپراتور 1000 178 446 1.875 4.698 0 1 1
اپراتور 2000 113 400 1.189 4.21 0 1.2 1
اپراتور 3000 147 367 1.547 3.868 0 1 1
اپراتور 50001 110 343 1.156 3.615 0 1 1
اپراتور 50002 139 398 1.467 4.193 0 1 1
اپراتور 50004 130 401 1.368 4.216 0 1.2 1
اپراتور 50009 113 343 1.189 3.615 0 1 1
ارسال BTS ( دکل ) 168 457 1.764 4.808 0 1 1
پیامک صوتی 26 28 0.276 0.3 0 1 1
مسیر ویژه 380 900 3.999 9.47 0 1 1
پنل رایگان
گروه فارسی (ریال) انگلیسی (ریال) فارسی (عدد ) انگلیسی (عدد) دریافت ضریب ایرانسل ضریب سرویس ها
اپراتور 021 191 521 1.59 4.338 0 1 1
اپراتور 1000 226 564 1.885 4.698 0 1.25 1
اپراتور 2000 143 505 1.191 4.21 0 1.2 1
اپراتور 3000 186 464 1.547 3.868 0 1 1
اپراتور 50001 146 434 1.216 3.615 0 1 1
اپراتور 50002 176 503 1.467 4.193 0 1 1
اپراتور 50004 159 506 1.325 4.216 0 1.2 1
اپراتور 50009 139 434 1.156 3.615 0 1 1
ارسال BTS ( دکل ) 206 577 1.717 4.808 0 1 1
پیامک صوتی 30 40 0.25 0.333 0 1 1
مسیر ویژه 437 1132 3.644 9.43 0 1 1